Pam Buddsoddi?

Jan and Rhys smiling on the beach with mugs of tea
Jan a Rhys – buddsoddwyr
"Wrth fuddsoddi mewn Egni, rydyn ni'n rhan o sefydliad bywiog sy'n arloesi ffordd wyrdd newydd tuag at ddatblygiad ein cymuned."
Brian and Tom stand outside the cinema
Sinema Brynaman
"Rheolwyd y sinema 700-sedd yma ym Mrynaman gan wirfoddolwyr ers y 1920au. Mi fydd ynni solar yn helpu gostwng ein biliau trydan."
Investor, Daniel from Glanaman.
Daniel - buddsoddwr o Glanaman
"Gwneud arian o'r heulwen — oes 'na unrhywbeth well?"
Jenny looks direct to camera
Cyfarwyddwr Egni Jenny Carlisle
"Mae prosiectau adnewyddadwy cymunedol yn gallu plannu cynhyrchiad egni glân yng nghalon cymunedau."

Mae rhoi arian i brosiectau cymunedol yn golygu cymryd rhan mewn cynlluniau lleol cadarnhaol – a chael elw ar eich arian hefyd.

Ond mae’n golygu mwy na dim ond incwm. Mae hefyd yn ffordd o helpu ein cymuned i fynd i’r afael â materion byd-eang.

“gwneud arian a gwneud gwahaniaeth”

Mae ymchwil yn dangos bod 42% o oedolion ym Mhrydain sydd â buddsoddiadau eisiau “gwneud arian a gwneud gwahaniaeth”, gyda dros un o bob tri eisiau o leiaf chwarter eu buddsoddiadau i gynnwys ystyriaethau gwyrdd a moesegol.

Manteision ariannol buddsoddi yng Nghydweithfa EGNI:

 1. Amcangyfrifir y bydd adenillion o 4% ar fuddsoddiadau
 2. Mae ad-daliad treth o 50% ar eich buddsoddiad (os cymeradwyir SEIS, fel rydym yn disgwyl). Mae hyn yn gwneud y gyfradd flynyddol o elw werth 10%.
 3. Mae cyfranddaliadau Egni wedi’u heithrio rhag y Dreth Etifeddu.
Elw ar Fuddsoddiad
Cynllun Buddsoddiad mewn Egin Fentrau
Treth Etifeddu

Manteision cymunedol

Mae ynni adnewyddadwy sy’n eiddo i bobl leol yn dod â llawer o fanteision yn ei sgil i gymunedau:

 • Mae perchnogaeth leol yn arwain at fwy o ynni adnewyddadwy.
  Mewn gwledydd gydag amgylchedd cyfreithiol ac ariannol sy’n galluogi datblygiadau adnewyddadwy lleol, mae buddsoddiad lleol wedi chwarae rhan bwysig. Yn Nenmarc, er enghraifft, mae 86% o’r holl dyrbinau gwynt yn eiddo i fuddsoddwyr lleol.
 • Mae perchnogaeth leol yn creu deialog ac yn arwain at dderbyn y syniad yn lleol
  Drwy ddeialog gyda grwpiau diddordeb gwahanol, mae cydweithfeydd ynni yn creu dealltwriaeth eang a derbyniad cymdeithasol o ynni adnewyddadwy.
 • Mae perchnogaeth leol yn codi ymwybyddiaeth y cyhoedd.
  Mae datblygu ynni adnewyddadwy yn lleol yn galluogi pobl i ymgysylltu â’r dechnoleg. Mae trydan yn dod yn rhywbeth mwy na dim ond yr hyn sy’n ymddangos o’r soced.
 • Mae buddsoddiad cymunedol yn hyrwyddo technolegau rhatach a gwell
  Nae cydweithfeydd yn aml yn rhoi mwy o sylw i fanylion ar gyfer prosiectau, oherwydd yn achos cyfleustodau a chwmnïau mawr, dim ond rhan fach o’u busnes yw ynni adnewyddadwy.
 • Mae ynni adnewyddadwy lleol yn ddemocrataidd.
  Gyda buddsoddiad lleol mewn cynhyrchu pŵer, pobl leol sy’n gwneud y penderfyniadau ar gynllunio a gweithredu’r cyflenwad pŵer. Mae hyn yn dod â mwy o gyfrifoldeb i’r lefel leol.
 • Mae cynhyrchu lleol yn gwneud datblygu cynaliadwy yn ddealladwy.
  Mae Cydweithfa Egni yn enghraifft leol a chlir o sut gall pobl gyfrannu at ddatblygiad cynaliadwy. Mae ein paneli yn dangos ein defnydd o adnoddau ac yn ein galluogi i weld canlyniadau eu defnyddio.
 • Mae perchnogaeth leol yn rhoi cyfle i bobl weithredu dros datblygu cynaliadwy.
  Mae Egni yn ennyn diddordeb pobl mewn gwaith ymarferol a chynaliadwy.