Telerau ac Amodau

Telerau ac Amodau ar gyfer ceisiadau am gyfranddaliadau

Eich cais

Ni allwch dynnu eich cais am gyfranddaliadau yn ôl ar ôl i’r Gymdeithas dderbyn eich ffurflen gais. Nid oes yn rhaid i’r Cyfarwyddwyr dderbyn eich cais am gyfranddaliadau. Efallai y byddan nhw’n penderfynu peidio â rhoi cyfranddaliadau i chi, neu efallai y byddan nhw’n dyrannu llai o gyfranddaliadau i chi nag y byddech wedi dymuno eu cael.

Bydd eich cais yn cael ei ystyried ar gyfer cymeradwyaeth yng nghyfarfod nesaf cyfleus Bwrdd y Cyfarwyddwyr ar ddiwedd cyfnod y gwahoddiad, ac felly ni ddylech ddisgwyl ymateb ar unwaith.

Eich taliad

Bydd y Cyfarwyddwyr yn cydnabod derbyn eich taliad a’ch cais.

Bydd y Cyfarwyddwyr yn dychwelyd eich arian i chi (o fewn 28 diwrnod ar ôl i Fwrdd y Cyfarwyddwyr gyfarfod pan fyddwn yn ystyried eich cais) os ydyn nhw’n penderfynu peidio â rhoi cyfranddaliadau i chi. Os ydyn nhw’n penderfynu rhoi llai o gyfranddaliadau i chi nag y gwnaethoch gais amdanyn nhw, fe fyddan nhw’n dychwelyd y gweddill i chi (o fewn 28 diwrnod i gyfarfod Bwrdd y Cyfarwyddwyr).

Bydd yr arian yn perthyn i’r Gymdeithas (ac ni fydd y Cyfarwyddwyr yn ei ddal mewn ymddiriedolaeth ar eich rhan) cyn gynted ag y bydd y Cyfarwyddwyr yn dyrannu cyfranddaliadau i chi (i’r graddau eu bod yn ei ystyried fel taliad am gyfranddaliadau).

Ni fydd y Gymdeithas yn talu llog ar unrhyw arian y mae’n ei ddychwelyd i chi.

Eich cyfrifoldeb i’r Gymdeithas

Rydych yn addo:

  • Y bydd unrhyw daliadau â siec yn cael eu hanrhydeddu ar ôl eu cyflwyno,
  • Eich bod chi, fel unigolyn, yn o leiaf 16 mlwydd oed,
  • Mae gennych yr awdurdod i lofnodi’r ffurflen gais. Os ydych yn ei llofnodi ar ran rhywun arall, byddwch yn darparu tystiolaeth i’r Cyfarwyddwyr o’ch awdurdod i’w lofnodi os ydyn nhw’n gofyn am gael ei weld,
  • Byddwch yn rhoi prawf i ni o bwy ydych chi a’ch cyfeiriad os bydd y Cyfarwyddwyr yn gofyn am y manylion hynny. Efallai y bydd gofyn i ni wneud hyn er mwyn cydymffurfio â Rheoliadau Gwyngalchu Arian 2003. Efallai y bydd yn rhaid i’r Cyfarwyddwyr ddal eich cyfranddaliadau yn ôl nes eu bod wedi gweld y dystiolaeth hon.
Amrywiol

Mae cyfraith Cymru a Lloegr yn berthnasol i’r telerau hyn. Mae gan lysoedd Cymru a Lloegr awdurdodaeth unigryw.

Byddwch yn ymrwymedig i Reolau’r Gymdeithas (y gellir eu diwygio o bryd i’w gilydd) os bydd y Cyfarwyddwyr yn dyrannu cyfranddaliadau i chi. Swyddfa gofrestredig Egni yw: 76-78 Heol Gwilym, Cwmllynfell, Abertawe, SA9 2GN

Ymgynghorwyr a bancwyr

Cyfreithwyr: Peter Lynn a Phartneriaid, 2il Lawr, Tŷ Langdon, Heol Langdon, Abertawe SA1 8QY
Bancwyr: The Co-operative Bank Plc, 1 Balloon Street, Manchester, M60 4EP