Cwestiynau Cyffredin

Cydweithfa Egni
Beth yw Egni?
Cydweithfa yw Egni sydd wedi ei chofrestru gyda’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol, Rhif: 32008R.

Fe’i sefydlwyd yn wreiddiol gan Awel Aman Tawe gyda chefnogaeth Adfywio Cymru, rhaglen a ariennir gan y loteri ac a gaiff ei rhedeg gan Gymdeithas Ymddiriedolaethau Datblygu Cymru. Mae Adfywio Cymru yn rhaglen fentora, a galluogodd Awel Aman Tawe i ymateb i geisiadau gan adeiladau cymunedol lleol oedd eisiau defnyddio offer ynni adnewyddadwy. Darparodd Adfywio Cymru amrywiaeth o gymorth pellach o Gymru, gan gynnwys cyngor arbenigol ar gydweithfeydd gan Sharenergy, Tystysgrifau Perfformiad Ynni gan Rounded Developments, datblygu gwefan gan Trawsnewid Tref Llandeilo a chyfieithu i’r Gymraeg gan Menter Môn. Cafwyd cyllid ar gyfer costau cyfreithiol y prydlesi a marchnata gan Ymddiriedolaeth Adfywio’r Meysydd Glo, Sefydliad Waterloo, Cronfa’r Co-operative ac Ymddiriedolaeth Naturesave.

Sut mae Cydweithfa Egni yn gwneud arian?
Mae Egni yn cynhyrchu refeniw drwy:

 1. ​​refeniw FIT o bob un o’i safleoedd, a
 2. gwerthu trydan.

Cyfranddaliadau ac Enillion Ariannol
Beth yw’r enillion ariannol posibl?
Mae Egni yn bwriadu talu llog o 4% ar gyfartaledd i fuddsoddwyr bob blwyddyn, gan ddechrau yn y flwyddyn ar ôl i’r gwaith gosod ddod i ben.

A yw’r enillion ariannol yn cynyddu dros amser?
Gan fod y FIT yn cynyddu bob blwyddyn yn unol â’r Mynegai Prisiau Manwerthu (RPI), rydym o’r farn y bydd yr enillion yn cynyddu dros amser. Sylwer, fodd bynnag, bod y 4% yn y cynnig o gyfranddaliadau yn swm cyfartalog disgwyliedig dros bob un o’r 20 mlynedd yn  oes y cynllun.

Pryd a sut gallaf gymryd fy arian yn ôl?
Dylid ystyried cyfranddaliadau yng Nghydweithfa Egni fel buddsoddiad hirdymor: nid ydyn nhw’n debyg i gyfrif banc na chyfranddaliadau confensiynol.

Ragamcenir y bydd cyfranddaliadau yn cronni llog o 4% bob blwyddyn, ac efallai y byddwch hefyd yn gymwys i gael taliad arian parod o 50% o’ch buddsoddiad ym Mlwyddyn 1 drwy gyfrwng y Cynllun Buddsoddi mewn Egin Fentrau.

Ni ellir gwerthu cyfranddaliadau, ond gellir eu tynnu’n ôl, yn amodol ar gydsyniad bwrdd y Gymdeithas.

Gall aelodau dynnu eu cyfranddaliadau yn ôl drwy wneud cais i Fwrdd Egni. Bydd y bwrdd yn cyfarfod ddwywaith y flwyddyn, oni bai bod cyfarfod arbennig yn cael ei gynnull. Bydd ceisiadau am dynnu’n ôl yn cael eu hystyried ar sail “un i mewn, un allan”, oni bai bod aelod yn marw neu amgylchiadau eithriadol.

Mae swm cyfyngedig o gyfalaf bob blwyddyn yng nghronfeydd wrth gefn Egni. Felly, bydd tynnu’n ôl yn cael ei ystyried pan fydd swm cyfatebol i ailgyflenwi’r swm y gofynnir amdano. Os oes digon o arian, bydd ceisiadau am dynnu’n ôl yn cael eu hystyried ar gyfer canslo.

A yw gwerth y cyfranddaliadau yn newid?
Na, mae’r cyfranddaliadau bob amser yn werth yr un faint, oni bai bod y cyfarwyddwyr yn penderfynu gostwng y gwerth (os yw’r Gymdeithas yn mynd i drafferthion ariannol, er enghraifft) . Rydym yn defnyddio’r math hwn o gyfranddaliadau am ein bod yn gydweithfa o’r iawn ryw (math o Gymdeithas Ddiwydiannol a Darbodus), ac felly yn cael ein rheoleiddio yn wahanol i gwmni arferol.

Sut ydw i’n gallu ymateb i wahoddiad Cydweithfa Egni i brynu cyfranddaliadau?
Byddwch yn dod yn aelod o Egni drwy brynu cyfranddaliadau. Mae pob cyfran yn werth £1: yr isafswm y gallwch ei brynu yw £250 a’r uchafswm yw £20,000. Mae bod yn berchen ar gyfranddaliadau yn golygu y gallwch gymryd rhan yng ngweithrediad Egni drwy egwyddor “un aelod, un bleidlais” y gydweithfa, waeth faint o gyfranddaliadau sydd gennych. Bydd yr aelodau yn ethol bwrdd y cyfarwyddwyr yn y cyfarfod cyffredinol blynyddol ar gylchdro tair blynedd. Bydd y cyfarwyddwyr presennol yn ildio eu lle yn y Cyfarfod Blynyddol nesaf, y disgwylir iddo gael ei gynnal ym mis Mehefin 2014. Mae pob cais yn amodol ar y telerau a nodir yn Rheolau’r Gymdeithas.

Ydy cydweithfeydd yn gweithio’n effeithiol i sefydlu prosiectau adnewyddadwy fel hyn?

Ydyn. Rydym wedi cysylltu gyda nifer o gydweithfeydd er mwyn dysgu ohonynt – rhifir Cydweithfa Egni Brighton, Cydweithfa Egni Brixton, Cydweithfa Egni Bath a’r Gorllewin, Cymoedd Gwyrdd Llangatwg,  Cydweithfa Egni Bryste, Carbon Isel Gorllewin Rhydychen ac Adnewyddiadau Sheffield ond ychydig o’r enghreifftiau. Mae Sharenergy via Adfywio Cymru wedi ein cynghori.

Beth sy’n digwydd i fy nghyfranddaliadau os byddaf yn marw?
Os bydd cyfranddalwr yn marw cyn diwedd y cynllun, bydd gwerth ad-dalu’r cyfranddaliadau fel arfer yn cael eu hychwanegu i’r ystâd er dibenion profiant. Mae ein ffurflen gais yn cynnig y dewis (os ydych yn dymuno gwneud hynny) i enwebu derbynnydd ar gyfer gwerth y cyfranddaliadau ar eich marwolaeth.

A allaf ddal cyfranddaliadau ar ran plant?
Rhaid i gyfranddalwyr fod yn 16 oed o leiaf. Mae gennych y dewis o ddal cyfranddaliadau ar ran rhywun sydd dan 16 oed, sy’n cael ei nodi ar y ffurflen gais.

Rydym yn fudiad cymunedol neu fasnachol – a yw’n bosibl dod yn aelod fel sefydliad, ynteu a yw aelodaeth yn agored i unigolion yn unig?
Ydi, mae’n bosibl dod yn aelod fel sefydliad. Mae aelodaeth yn agored i unrhyw unigolyn neu sefydliad sy’n cefnogi amcanion y gymdeithas.

Mae meini prawf aelodaeth Egni yn destun buddsoddiad mewn isafswm o £250 o gyfranddaliadau a buddsoddiad mewn uchafswm o £20,000 o gyfranddaliadau.

Yn yr un modd â phob cydweithfeydd eraill, mae’n cael ei rhedeg ar sail ddemocrataidd “un aelod, un bleidlais” waeth beth yw swm cyfranddaliadau’r aelod.

Y cyfranddaliad uchaf ar hyn o bryd yw £20,000 – a allaf fuddsoddi mwy na hyn?
Os hoffech fuddsoddi mwy na’r terfyn mwyaf o £20,000 mewn cyfranddaliad yn Egni, bydd yn bosibl cytuno ar delerau ac amodau ar gyfer buddsoddiad ychwanegol, a fydd yn cael ei bennu fel benthyciad.

Beth yw Tariffau Cyflenwi Trydan?
Y Tariff Cyflenwi Trydan (FIT) yw gymhorthdal sy’n gysylltiedig â’r mynegai a warentir gan y Llywodraeth ar gyfer ynni adnewyddadwy a gyflwynwyd yn y Deyrnas Unedig ym mis Ebrill 2010, ac mae’n cynnwys cynlluniau ffotofoltäig (PV) hyd at 5MW. Mae’n para am 20 mlynedd, ac yn cynnwys tair elfen:

 1. Tariff cynhyrchu – mae hwn yn daliad a wneir ar gyfer pob uned o drydan a gynhyrchir. Mae’r swm yn dibynnu ar faint a dyddiad y gosodiad, ond mae’r gyfradd yn cael ei gwarantu am 20 mlynedd.
 2. Tariff allforio – mae hyn yn 4.6p arall sy’n cael ei dalu am bob uned a gaiff ei hallforio i’r grid.
 3. Arbedion Ynni – Gan eich bod yn gallu defnyddio’r trydan a gynhyrchir gan y PV yn yr eiddo, gallwch brynu llai o drydan o’r grid.

Mae’r swm a dderbynnir yn seiliedig ar faint mae’r gosodiad adnewyddadwy yn ei gynhyrchu. Gellir allforio unrhyw drydan na chaiff ei ddefnyddio ar y safle i’r grid a’i werthu. Nid oes ots os yw’r trydan yn cael ei ddefnyddio neu ei roi yn y grid, gan fod yr incwm yn seiliedig ar faint o drydan a gynhyrchir.

Cwmnïau ynni sy’n talu am y FIT, sydd wedyn yn talu am eu costau drwy godi prisiau ynni. Mae’r FIT ar gael yn rhwydd i’r rhai sydd ag eiddo a chyfalaf sydd ar gael, ac eithrio nifer o bobl sy’n dal i dalu biliau uwch i ariannu’r cynllun.

Rhagor o wybodaeth am dariffau cyflenwi trydan

A yw’r cyfranddaliadau a brynaf yn amodol ar ryddhad treth SEIS?
Noder: mae’r modd y trinnir treth yn dibynnu ar amgylchiadau unigol pob aelod, a gallai newid yn y dyfodol.

Mae’r Cynllun Buddsoddi mewn Egin Fentrau (EIS) yn rhoi cymhellion treth deniadol i drethdalwyr y Deyrnas Unedig pan fyddan nhw’n buddsoddi mewn Cwmnïau Cymwys dan y cynllun SEIS. Mae’r pwt a ganlyn yn rhoi crynodeb o rai o’r gostyngiadau treth cyfredol sydd ar gael dan SEIS, a allai fod yn berthnasol i aelodau Egni.

Rhyddhad treth incwm: gall unigolyn fuddsoddi mewn cwmnïau cymwys SEIS ac elwa ar ryddhad treth incwm o 50% ym mlwyddyn y buddsoddiad. Mae SEIS yn galluogi gostyngiad treth o 50% ar y buddsoddiad. Os ydych yn gwneud buddsoddiad o £5,000, er enghraifft, mae hyn yn golygu y bydd yn costio £2,500.

Gall yr unigolyn hawlio’r rhyddhad hwn os nad ydyn nhw’n un o weithwyr y cwmni SEIS cymwys, a’u bod yn dal y cyfranddaliadau am o leiaf dair blynedd.

Rhyddhad colledion: os bydd y cyfranddaliadau mewn cwmni y buddsoddir ynddo yn cael eu gwerthu ar golled, gellid gosod y golled yn erbyn treth incwm neu dreth enillion cyfalaf y buddsoddwr.

Eithriad dan y dreth etifeddu (IHT): yn gyffredinol, byddsi disgwyl i gyfranddaliadau mewn cwmnïau cymwys SEIS ddenu rhyddhad eiddo busnes ar gyfraddau o hyd at 100%, ar yr amod y byddai’r buddsoddiad gwaelodol wedi ei gynnal am o leiaf ddwy flynedd.

Mae manylion llawn ar gael ar wefan Cyllid a Thollau EM.

Mae Egni yn gwneud cais am glirio ei statws fel cwmni cymwys SEIS ymlaen llaw, a ddisgwylir y ceir newyddion am hyn erbyn diwedd mis Chwefror. Byddwn yn diweddaru’r wefan pan ddaw newyddion i law. Fodd bynnag, dim ond ar ôl dyrannu gyfranddaliadau y bydd cymeradwyaeth terfynol ar gael gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi. Gan dybio caiff Egni y gymeradwyaeth hon, bydd Egni dosbarthu ffurflenni cais i aelodau a fydd wedyn angen ceisio cymeradwyaeth am eu hawliadau am ryddhad treth. Nid oes sicrwydd y bydd Egni yn cael statws cwmni cymwys SEIS.

Rheoli’r prosiect a chynnal a chadw parhaus
Pwy fydd yn rheoli’r prosiect?
Aelodau Egni sy’n berchen ar y paneli solar a’r offer cysylltiedig. Bwrdd Cyfarwyddwyr Egni fydd yn rheoli’r gwaith o osod y paneli ac yn delio â’r gwaith cynnal a chadw parhaus. Mae’r Bwrdd yn gyfrifol am awdurdodi taliadau i gyfranddalwyr yn unol â’r telerau a nodir yn y ddogfen Cynnig Cyfranddaliadau ac yn Rheolau’r Gymdeithas.

Ar beth fydd refeniw Egni o’r tariff cyflenwi trydan yn cael ei wario?
Bydd y refeniw cynhyrchu ac allforio trydan solar yn cael ei ddefnyddio i:

 • dalu am unrhyw waith cynnal a chadw a gwaith atgyweirio sy’n angenrheidiol ar gyfer y paneli a’r offer cysylltiedig
 • talu am gostau cynnal Egni
 • taliadau i gronfa ad-dalu ar gyfer ailosod y gwrthdroyddion
 • taliadau llog blynyddol i fuddsoddwyr ac ad-daliadau cyfalaf

Sut ydym yn gwybod faint o heulwen fydd yna?
Bydd swm yr heulwen yn cael effaith ar faint o drydan a gynhyrchir gan y paneli solar, a thrwy hynny’r refeniw a gynhyrchir gan y paneli solar. Gallwn amcangyfrif allbwn trydanol tebygol y paneli solar, sy’n dibynnu ar ledred a lleoliad y paneli, drwy ddefnyddio data’r Llywodraeth ar oriau heulwen a dwyster. Dyma beth mae gosodwyr a datblygwyr yn ei ddefnyddio, a dyma beth rydym wedi ei ddefnyddio wrth wneud ein cyfrifiadau.

Mae perfformiad paneli solar hefyd yn gostwng dros gyfnod o amser, felly yn ein rhagamcanion ariannol rydym wedi defnyddio’r gyfradd ddirywio warantedig, sy’n gwarantu y bydd y cynnyrch o leiaf 85% o’r ffigwr a nodir gennym ymhen 25 mlynedd. Yn wir, mae gweithgynhyrchwyr yn disgwyl i’r dirywiad gwirioneddol fod yn llai na 5%.

Beth sy’n digwydd os difrodir y paneli solar?
Bydd y paneli yn cael eu hyswirio, a fydd yn cynnwys y gost o ailosod ar gyfer y risgiau arferol, gan gynnwys difrod damweiniol, methiant mecanyddol, colli refeniw drwy ddifrod materol a methiant mecanyddol, ac atebolrwydd cyhoeddus.

Pa risgiau sydd yna?
Mae Egni yn sefydliad ag atebolrwydd cyfyngedig, ac atebolrwydd yr aelodau wedi ei gyfyngu i werth eu cyfranddaliad. Fodd bynnag, efallai y byddwch yn dymuno siarad ag Ymgynghorydd Ariannol Annibynnol cyn i chi ddod yn aelod a phrynu cyfranddaliadau, a dylech ddarllen y Ddogfen Cynnig Cyfranddaliadau yn ofalus.

Mae’r cyfarwyddwyr wedi nodi’r risgiau allweddol a ganlyn, a allai effeithio ar werth y cyfranddaliadau. Mae’r rhain yn cael eu hesbonio yn llawnach yn y Ddogfen Cynnig Cyfranddaliadau.

 • Nid yw Egni yn gallu codi digon o gyfalaf i ddatblygu’r holl safleoedd. Yn yr achos hwn, bydd yr holl arian a godir yn cael ei ddychwelyd os yw’r modelau ariannol yn dangos nad yw’r prosiect yn mynd i wneud elw tebyg ar gyfer buddsoddwyr fel y ragwelir yn y Ddogfen Cynnig Cyfranddaliadau.
 • Gallai newidiadau yn neddfwriaeth y Llywodraeth leihau refeniw a gynhyrchir gan y cynllun Tariff Cyflenwi Trydan,
 • Gall amodau tywydd lleol effeithio ar swm y trydan a gynhyrchir,
 • Gall prosiectau gael eu dal yn ôl oherwydd materion technegol, ariannol neu gyfreithiol,
 • Efallai y bydd ymyriadau i’r trydan a gynhyrchir, a achosir gan faterion ariannol neu gyfreithiol a allai leihau a/neu oedi refeniw,
 • Gall fod ymyriadau i’r trydan a gynhyrchir, a achosir gan fethiant mecanyddol/trydanol offer, a allai leihau a/neu oedi refeniw,
 • Efallai y bydd oedi cyn cofrestru ar gyfer y Tariff Cyflenwi Trydan, a allai beri oedi gyda llif yr arian parod i mewn i’r cwmni,
 • Mae’r costau cyffredinol yn amcangyfrifon, ac fe allan nhw gynyddu neu ostwng dros gyfnod o amser,
 • Efallai na fydd Egni yn gallu cwrdd ag ad-daliadau dyledion sy’n ddyledus i’r ffactorau risg a nodir uchod, gan leihau’r arian sydd ar gael ar gyfer ad-daliadau.

Mae’r cyfarwyddwyr yn ceisio diogelu yn erbyn y risgiau hyn drwy weithredu arferion rheoli ddoeth.

Os oes gennych unrhyw gwestiwn, anfonwch e-bost atom neu ffoniwch ni.

Beth fydd yn digwydd os bydd y grŵp cymunedol yn gwerthu’r eiddo?
Mae Egni wedi cynnal chwiliadau teitl eiddo a negodi prydles 20 mlynedd ar gyfer defnydd o’r to, a fydd yn cael ei lofnodi a’i gofrestru yn erbyn teitl yr eiddo cyn bwrw ymlaen â’r gwaith gosod. Rydym yn disgwyl y bydd y rhan fwyaf o’r prydlesi wedi cael eu llofnodi erbyn diwedd mis Mawrth.

Mae cymal eithrio sy’n rhoi’r hawl i berchennog y to brynu’r system am bris i’w ddiffinio ar y pryd. Os byddan nhw’n penderfynu gwerthu eu heiddo, mae ganddyn nhw’r dewis i’w werthu gyda’r brydles yn ei lle o hyd, sy’n golygu y byddai’r perchennog newydd yn elwa ar fanteision yr un fargen. Fel arall, mae’r dewisi eithrio yn golygu y byddai’r paneli solar yn gallu cael eu gwerthu fel rhan o’r eiddo.

Mae ein strwythur cyfreithiol yn gofyn i ni werthu unrhyw ased am bris llawn y farchnad; bydd unrhyw elw y bydd y Gydweithfa yn ei wneud yn cael ei ail-fuddsoddi i gyflawni ein hamcanion cymdeithasol a chymunedol.

Beth fydd yn digwydd ar ôl 20 mlynedd?
Ar ôl 20 mlynedd, bydd y gydweithfa’n cael gwared ar y paneli os yw pwyllgor yr adeilad cymunedol yn dymuno gwneud hynny. Bryd hynny, rydym yn disgwyl y bydd y system yn dal i fod yn gwbl weithredol ac yn cynhyrchu pŵer, felly mae’n bosibl y gellid cytuno ar brydles newydd. Bydd rhywfaint o ostyngiad yn effeithlonrwydd y paneli solar wrth iddyn nhw fynd yn hŷn – ond disgwylir y byddan nhw’n dal i gynhyrchu 85% o’u cynnyrch gwreiddiol.

Beth fydd yn digwydd os bydd y Gydweithfa yn cael ei ddirwyn i ben neu ei phrynu gan gorff arall?
Petai aelodau’r cwmni cydweithredol yn penderfynu gwerthu gweithgareddau’r gymdeithas neu ddirwyn y gymdeithas i ben, byddai’r asedau yn cael eu gwerthu am bris llawn y farchnad, a bydd yr asedau gweddilliol yn cael eu trosglwyddo i gymdeithas debyg arall gydag amcanion tebyg.

Gyda phwy ddylwn i gysylltu os ydw i’n dal yn ansicr?
Rydym yn fwy na pharod i ateb eich cwestiynau. Mae croeso i chi gysylltu â ni.